Former Bursars

  • Rev. Fr. T.C. Jacob 1950 – 1954
  • Rev. Fr. Joseph Kurias 1954 – 1974
  • Rev. Fr. E.J. Thomas 1974 – 1977
  • Rev. Fr. P.A. Joseph 1977 – 1985
  • Rev. Fr. John Kariapuram 1985 – 1994
  • Rev. Dr. Mathew Maleparampil 1994 – 2001
  • Rev. Dr. Mathew John Kokkattu 2001 – 2006
  • Rev. Fr. N.V. Joseph Njarakattil 2006 – 2009
  • Rev. Fr. Mathew Kurian Kavanadimalayil 2009 – 2021